functionare societati comerciale 


Sunati cu incredere!

 

Vodafone:  0724 110 944

 

 

Avocat consultanta juridica

Articole recomandate

Legea 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal partea I

  • Legea 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal  partea I
vezi detalii »

O.U.G. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

vezi detalii »

Divortul

  • Divortul
vezi detalii »

Ultimele articole

Intreprinderea individuala

  Intreprinderea individuala este definita ca o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea individuala trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, detinind un drept de ...

citeste »

Functionarea societatilor comerciale- Legea 31/1990

 

Comanda acum!
   tel. 0724 110 944.

 

 

Contacteaza-ne!

Functionarea societatilor comerciale 

CAPITOLUL I
Dispozitii comune 

Art. 65. - (1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului. 
(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul. 
Art. 66. - (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. 
(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. 
Art. 67. - (1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. 
(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 
(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. 
(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca. 
(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor. 
(6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel. 
__________ 
Alineatele (2) si (5) au fost modificate prin art. I pct. 36 din Legea nr. 441/2006. 

Art. 68. - Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi. 
Art. 69. - Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. 
Art. 70. - (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. 
(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora. 
Art. 71. - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. 
(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune. 
(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii. 
Art. 72. - Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. 
Art. 73. - (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; 
b) existenta reala a dividendelor platite; 
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; 
d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; 
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 
(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata. 
Art. 731. - Administratorul, managerul, directorul, auditorul financiar sau cenzorul societatii debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale prevazute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, este decazut din dreptul de a mai detine ori dobandi o astfel de calitate sau functie, la orice persoana juridica cu scop patrimonial, pe o perioada de 5 ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii de condamnare. 
__________ 
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 37 din Legea nr. 441/2006. 

Art. 74. - (1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu. 
(2) Daca societatea pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare, in conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevazute la alin. (1) vor contine si mentiunea ?societate administrata in sistem dualist?. 
(3) In documentele prevazute la alin. (1), daca acestea provin de la o societate cu raspundere limitata, se va mentiona si capitalul social, iar daca ele provin de la o societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni, se vor mentiona atat capitalul social subscris, cat si cel varsat. 
(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare. 
(5) Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii. 
__________ 
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 441/2006. 

CAPITOLUL II
Societatile in nume colectiv 

Art. 75. - Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv. 
Art. 76. - (1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social. 
(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie. 
Art. 77. - (1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel. 
(2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv. 
Art. 78. - (1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta. 
(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social. 
(3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie. 
Art. 79. - (1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune. 
(2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 
Art. 80. - Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate. 
Art. 81. - (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii. 
(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune. 
(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare. 
Art. 82. - (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati. 
(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. 
(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. 
(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare. 
Art. 83. - Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din acest aport. 
Art. 84. - (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse. 
(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor. 
Art. 85. - (1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta. 
(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat. 
Art. 86. - (1) Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social. 
(2) Formalitatile de publicitate cu privire la declaratiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 185. 
__________ 
Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 39 din Legea nr. 441/2006. 

Art. 87. - (1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv. 
(2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital. 
   (3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 225. 
   (4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 225 si 229. 

Constituirea societatilor comerciale- Legea 31/1990


 

Actul constitutiv al societatii Art. 5. - (1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. (2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul ...


vezi mai multe detalii despre "Constituirea societatilor comerciale- Legea 31/1990"
..

Drept civil: Codul civil Cod de procedura civila Legi civile Ultima ora drept civil Modele de contracte si actiuni. Termeni si notiuni.
Drept penal: Codul penal Codul de procedura penala Legi speciale Ultima ora drept penal Modele de cereri si plangeri penale
Dreptul Familiei: Codul familiei Legi dreptul familiei Ultima ora dreptul familiei Modele de cereri si actiuni
Drept comercial: COD CAEN Legi drept comercial Ultima ora drept comercial Constituiri , modificari societati comerciale Modele acte
Dreptul Muncii: Codul muncii Legi dreptul muncii Ultima ora dreptul muncii Modele de cereri , actiuni si contestatii
Insolventa: Legislatie Informatii utile
CEDO: Conventia CEDO Jurisprudenta CEDO Informatii utile
Proprietate intelectuala: Legislatie Informatii utile
Legislatia protectiei consumatorului: Legi protectia consumatorului Informatii utile
Legislatia asigurarilor de sanatate: Legi asigurare sanatate Informatii utile
Legislatie rutiera: Legea circulatiei Regulamentul de punere in aplicare Plangeri contraventionale
Cereri si actiuni: Procedura civila- cereri Actiuni drept civil Actiuni dreptul familiei Actiuni in Dreptul Muncii Actiuni in contencios administrativ Procedura penala- cereri
Modele contracte: Contract de imprumut Contract de comodat
Noutati legislative: Legi Hotarari ale Guvernului Ordonante ale Guvernului
Informatii utile: Adrese utile
functionare societati comerciale 
Creat de realizare-site-uri.ro