Sunati cu incredere!

 

Vodafone:  0724 110 944

 

 

Avocat consultanta juridica

Articole recomandate

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea generala, art. 113-187 (Minoritate, Raspunderea penala a persoanei juridice)

  • Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 -  Noul Cod Penal .Partea generala, art. 113-187 (Minoritate, Raspunderea penala a persoanei juridice)
vezi detalii »

Intreprinderea individuala

  • Intreprinderea individuala
vezi detalii »

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art.903-938 (proceduri speciale)

  • Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art.903-938 (proceduri speciale)
vezi detalii »

Ultimele articole

Intreprinderea individuala

  Intreprinderea individuala este definita ca o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea individuala trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, detinind un drept de ...

citeste »

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art 613-876 (executarea silita)

 
Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art 613-876 (executarea silita)


Comanda acum!
   tel. 0724 110 944.

 

 

Contacteaza-ne!

Cartea V - Despre executarea silita
Titlul I - Dispozitii generale
Capitolul I - Scopul si obiectul executarii siliteIndeplinirea obligatiilor prevazute in titlul executoriu Art. 613
(1) Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie.
(2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.
(3) Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare.

Organul de executare Art. 614
Executarea silita a oricarui titlu executoriu, cu exceptia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice, se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel.

Modalitatile de executare Art. 615
(1) Executarea silita se efectueaza prin: 1. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda, in conditiile legii, pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor; 2. predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu, ce sunt detinute fara drept de debitor; 3. alte masuri prevazute de lege.
(2) Executarea unor obligatii de a face, precum inscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizatii, eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea, se obtine la simpla cerere a persoanei indreptatite, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc, daca prin lege nu se dispune altfel.

Legalitatea executarii silite Art. 616
(1) Executarea silita se face cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.
(2) Este interzisa efectuarea de acte de executare de catre alte persoane sau organe decat cele prevazute la art. 614.

Rolul statului in executarea silita Art. 617
Statul este obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii, iar, in caz de refuz, cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit.

Rolul activ al executorului judecatoresc Art. 618
(1) In tot cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.
(2) Daca socoteste ca este in interesul executarii, executorul judecatoresc ii va cere debitorului, in conditiile legii, lamuriri in scris in legatura cu veniturile si bunurile sale, inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, asupra carora se poate efectua executarea, cu aratarea locului unde se afla acestea, precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie obligatia sa, aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii executarii silite. In toate cazurile, debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare.
(3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare, precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 183 alin. (2).

Obligatiile susceptibile de executare silita Art. 619
(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii ori a altei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu.
(2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecatoresc, potrivit legii.
(3) Daca prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte asemenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecatoresc poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, si se va proceda, la cererea creditorului, la actualizarea acestei sume. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.
(4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea executorului judecatoresc este titlu executoriu.

Veniturile si bunurile supuse executarii Art. 620
(1) Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca, potrivit legii, sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorilor.
(2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Intelegerile privind efectuarea executarii Art. 621
In tot cursul executarii silite, sub supravegherea executorului judecatoresc, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.

Domeniul de aplicare Art. 622
(1) Executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat, cu exceptia acelora care beneficiaza, in conditiile legii, de imunitate de executare.
(2) Dispozitiile prezentei carti constituie dreptul comun in materie de executare silita, indiferent de izvorul sau de natura obligatiilor cuprinse in titlul executoriu ori de calitatea juridica a partilor.


Capitolul II - Titlul executoriuTemeiul executarii silite Art. 623
(1) Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
(2) Pentru a constitui titluri executorii, hotararile judecatoresti si alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie trebuie investite cu formula executorie, in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.

Hotararile executorii Art. 624
Sunt hotarari executorii: 1. hotararile definitive; 2. hotararile date in apel, daca prin lege nu se prevede altfel; 3. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, ori cele in legatura cu care partile au convenit sa exercite direct recursul, potrivit art. 453 alin. (2); 4. orice alte hotarari cu privire la care legea prevede ca sunt executorii.

Hotararile definitive Art. 625
(1) Sunt hotarari definitive: 1. hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului; 2. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, neatacate cu recurs; 3. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel; 4. hotararile date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate cu recurs; 5. hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii; 6. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
(2) Hotararile prevazute la alin. (1) devin definitive la data expirarii termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, dupa caz, la data pronuntarii.

Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care se investesc cu formula executorie Art. 626
Sunt supuse investirii cu formula executorie: 1. hotararile executorii ale instantelor judecatoresti, in afara celor prevazute la art. 627 pct. 1 si 2; 2. hotararile arbitrale; 3. inscrisurile autentice, cu exceptia actelor autentice notariale care constituie titluri executorii potrivit legii; 4. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie.

Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care nu se supun investirii cu formula executorie Art. 627
Nu se investesc cu formula executorie: 1. hotararile judecatoresti date in prima instanta cu executare provizorie; 2. ordonantele si incheierile pronuntate de instanta si declarate de lege executorii; 3. titlurile executorii europene pentru creante necontestate; 4. incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 5. actele autentice notariale care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Executarea hotararilor supuse controlului judiciar Art. 628
Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii care poate fi insa atacata cu apel sau recurs se face numai pe riscul creditorului care, daca titlul este ulterior modificat sau desfiintat, va fi tinut, in conditiile legii, sa il repuna pe debitor in drepturile sale, in tot sau in parte, dupa caz.

Instanta competenta pentru investire Art. 629
(1) Sunt competente a investi cu formula executorie: 1. pentru hotararile judecatoresti executorii, prima instanta; 2. pentru hotararile arbitrale, tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc arbitrajul; 3. pentru inscrisurile autentificate de un notar public, altele decat cele care, potrivit legii, constituie titluri executorii, judecatoria in a carei circumscriptie functioneaza notarul public; 4. pentru inscrisurile autentificate de autoritatile diplomatice sau consulare romane in strainatate, tribunalul locului unde urmeaza a se face executarea; 5. pentru titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie, judecatoria de la locul platii.
(2) Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel, creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz.

Investirea cu formula executorie Art. 630
(1) Cererea creditorului de investire cu formula executorie se va solutiona de catre instanta competenta, in camera de consiliu, printr-o incheiere data fara citarea partilor.
(2) Instanta va verifica:
a) daca inscrisul este susceptibil de investire, potrivit art. 626;
b) daca inscrisul, dintre cele prevazute la art. 626, altul decat o hotarare judecatoreasca, intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru validitatea actului juridic sau a dreptului pe care il constata.
(3) Incheierea prin care instanta admite cererea de investire cu formula executorie nu este supusa niciunei cai de atac, cu exceptia contestatiei la executare.
(4) Daca instanta respinge cererea de investire, incheierea poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor, la instanta ierarhic superioara, in termen de 5 zile de la comunicare.
(5) Prin cererea de investire cu formula executorie se va putea solicita si incuviintarea executarii silite, daca ambele cereri sunt de competenta aceleiasi instante. In acest caz, instanta se va pronunta prin aceeasi incheiere asupra ambelor capete de cerere, dispozitiile alin. (1)—
(4) si cele ale art. 654—656 aplicandu-se in mod corespunzator.

Formula executorie Art. 631
(1) Formula executorie se aplica pe originalul titlului, cand acesta se afla in posesia partii, iar in celelalte cazuri, pe o copie legalizata, daca legea nu prevede altfel.
(2) Ea are urmatorul cuprins: „Noi, Presedintele Romaniei” (Aici urmeaza cuprinsul hotararii sau, dupa caz, al inscrisului.) „Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare prezentul titlu. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. Spre credinta, prezentul titlu s-a semnat de... ” (Urmeaza semnatura presedintelui instantei si a grefierului.)

Eliberarea titlului executoriu Art. 632
(1) In vederea executarii silite, titlul se investeste o singura data cu formula executorie.
(2) Titlul se elibereaza partii care a cerut investirea sau reprezentantului sau aratat in cererea de investire.
(3) Nu se vor elibera acelorasi parti mai multe exemplare ale titlurilor investite cu formula executorie decat cu incuviintarea instantei judecatoresti si numai daca acestea justifica un interes legitim, respectiv daca executarea trebuie sa se efectueze in diferite locuri sau hotararea s-a dat in folosul mai multor creditori si altele asemenea.
(4) Grefierul va mentiona numele persoanei careia i s-a eliberat exemplarul investit cu formula executorie, atat pe exemplarul predat, cat si pe originalul hotararii, iar in cazul altor titluri, pe copia titlului ramasa la dosar.

Desfiintarea titlului executoriu Art. 633
Daca s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept, daca prin lege nu se prevede altfel. In acest caz, sunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea executarii.


Capitolul III - Participantii la executarea silitaEnumerarea Art. 634
(1) Participantii la executarea silita sunt: 1. partile; 2. tertii garanti; 3. creditorii intervenienti; 4. instanta de executare; 5. executorul judecatoresc; 6. Ministerul Public; 7. agentii fortei publice; 8. martorii asistenti, expertii, interpretii si alti participanti, in conditiile anume prevazute de lege.
(2) Dispozitiile art. 40 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si participantilor la procedura de executare silita.

Partile Art. 635
(1) Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debitorul.
(2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul executarii silite, potrivit dreptului comun. In acest caz, actele de executare efectuate pana la data transmiterii calitatii procesuale sunt opozabile, in conditiile legii, succesorilor in drepturi ai creditorului sau ai debitorului, dupa caz.

Drepturile partilor Art. 636
(1) Creditorul si debitorul au dreptul sa asiste, personal sau prin reprezentantii lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, sa ia cunostinta de actele dosarului de executare si sa obtina adeverinte si copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecatoresc, pe cheltuiala partii interesate, iar atunci cand se considera vatamati in drepturile ori interesele lor legitime, pot contesta actele de executare sau executarea silita insasi, in termenele si conditiile prevazute de lege. Acest drept il au si alte persoane care justifica un interes ocrotit de lege.
(2) La cererea debitorului, executorul judecatoresc va aplica, in conditiile legii, compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care el o opune pe baza unui alt titlu executoriu.

Obligatiile partilor Art. 637
(1) Creditorul este obligat sa acorde executorului judecatoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire, in bune conditii, a executarii silite, punandu-i la dispozitie si mijloacele necesare in acest scop. El este obligat sa avanseze cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare, potrivit dispozitiilor luate de executor.
(2) Debitorul este obligat, sub sanctiunile prevazute la art. 183 alin. (2), sa declare, la cererea executorului, toate bunurile sale, mobile si imobile, inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, cu aratarea locului in care acestea se afla, precum si toate veniturile sale, curente sau periodice.
(3) Debitorul ale carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la cunostinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului anterior si identitatea organului de executare care l-a aplicat, predand executorului o copie a procesului-verbal de sechestru.

Tertii garanti Art. 638
(1) Creditorul, in conditiile legii, poate urmari, in limita creantei si a accesoriilor acesteia, concomitent sau, dupa caz, separat, si bunurile tertilor care au garantat plata datoriilor debitorului. In acest caz, dispozitiile privitoare la drepturile si obligatiile debitorului se aplica in mod corespunzator si tertilor garanti, in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.
(2) Cand se urmareste numai tertul fidejusor ori garant ipotecar, toate actele de executare vor fi comunicate in acelasi timp si debitorului principal, care va fi introdus din oficiu in procedura de urmarire silita.

Creditorii intervenienti Art. 639
Orice creditor al debitorului poate, in conditiile art. 680 si urmatoarele, sa intervina in procedura de executare silita aflata in curs pana la data fixarii de catre executorul judecatoresc a termenului pentru valorificarea bunurilor urmaribile, iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urmarire, poate sa participe la distribuirea acestor sume, potrivit dispozitiilor art. 853 si urmatoarele.

Tertii Art. 640
Orice terta persoana vatamata printr-un act de executare silita poate solicita desfiintarea acestuia sau, dupa caz, incetarea executarii silite insesi, numai pe calea contestatiei la executare, daca prin lege nu se dispune altfel.

Instanta de executare Art. 641
(1) Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.
(2) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite, judeca contestatiile la executare, precum si orice alte incidente aparute in cursul executarii silite, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante sau organe.
(3) Hotararile pronuntate de instanta de executare sunt executorii si pot fi atacate numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune altfel.

Executorul judecatoresc Art. 642
(1) Daca prin lege nu se dispune altfel, hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel, dupa cum urmeaza:
a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul;
b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului;
c) in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea.
(2) Daca bunurile urmaribile, mobile sau imobile, se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre acestea.
(3) Daca bunul mobil care face obiectul urmaririi silite ori al executarii silite directe a fost mutat in timpul procedurii de executare, competent teritorial este executorul judecatoresc care a inceput procedura de executare sau executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde a fost deplasat bunul. Dovada deplasarii bunului se poate face prin orice mijloc de proba. Actele de executare silita, precum si orice acte si lucrari efectuate anterior deplasarii bunului raman valabile.
(4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului articol atrage nulitatea neconditionata a actelor de procedura efectuate.

Recuzarea executorilor judecatoresti Art. 643
Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in conditiile prevazute la art. 41 si urmatoarele din prezentul cod. Cererea de recuzare nu suspenda de drept executarea. Cu toate acestea, instanta de executare poate dispune, motivat, suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuzare, prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac.

Competenta. Conexarea executarilor Art. 644
(1) Cand, privitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite de catre executori judecatoresti diferiti, instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre executori, le va conexa, dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat, iar daca executarile sunt in acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea.
(2) Daca au fost pornite executari silite de catre un executor judecatoresc si un executor fiscal asupra acelorasi bunuri ale debitorului, instanta va dispune conexarea in favoarea executorului judecatoresc.
(3) In cazul in care dispune conexarea executarilor, instanta, prin incheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul conexarii. Totodata, instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat potrivit alin. (1) sau (2).
(4) Dupa conexare, procedura de executare va continua de la actul de urmarire cel mai inaintat.
(5) Desistarea, dupa conexare, a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va putea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inaintat.
(6) In cazul executarilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor, conexarea se va dispune de executor, prin incheiere data cu citarea partilor, dispozitiile alin. (3) aplicandu-se in mod corespunzator.

Concursul dintre executarea silita si executarea pornita de un creditor Art. 645
Dispozitiile art. 644 raman aplicabile si atunci cand, privitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari, unele pornite de executorul judecatoresc, la cererea unui creditor, iar altele direct de catre alti creditori, in cazurile anume prevazute de lege. In astfel de cazuri, toate actele de executare vor fi efectuate de catre executorul judecatoresc competent in favoarea caruia s-a dispus conexarea, potrivit regulilor prevazute de prezentul cod, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.

Actele executorului judecatoresc Art. 646
(1) In indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale legate de punerea in executare a titlurilor executorii, executorul judecatoresc va intocmi incheieri, proceseverbale si alte acte de procedura cu formele si in termenele prevazute de lege.
(2) Erorile materiale savarsite cu prilejul intocmirii actelor aratate la alin. (1) se pot indrepta, din oficiu sau la cerere, cu respectarea dispozitiilor legale prevazute pentru intocmirea lor.

Incheierile executorului judecatoresc Art. 647
(1) Amanarea, suspendarea si incetarea executarii silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare, precum si alte masuri anume prevazute de lege se dispun de executorul judecatoresc prin incheiere, care trebuie sa cuprinda:
a) denumirea si sediul organului de executare;
b) data si locul intocmirii incheierii si numarul dosarului de executare;
c) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza procedura de executare;
d) numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si ale debitorului;
e) procedura de executare care face obiectul incheierii;
f) chestiunea asupra careia se adopta incheierea;
g) motivele in fapt si in drept care au determinat darea incheierii; h) dispozitia luata de executor; i) calea si termenul de atac al incheierii; j) semnatura si stampila executorului judecatoresc.
(2) Mentiunile de la alin. (1) lit. a)—h) si j) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.
(3) Daca prin lege nu se dispune altfel, incheierile se dau fara citarea partilor, sunt executorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la executare.

Ministerul Public Art. 648
Ministerul Public sprijina, in conditiile legii, executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii. In cazurile anume prevazute de lege, Ministerul Public este obligat sa ceara punerea in executare a hotararilor judecatoresti.

Agentii fortei publice Art. 649
(1) In cazurile prevazute de lege, precum si cand executorul judecatoresc considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, fara a conditiona indeplinirea acestei obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii.
(2) In acest scop, executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigura concursul fortei publice, care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii.

Indatorirea tertilor de a da informatii Art. 650
(1) La cererea executorului judecatoresc, cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia supuse urmaririi potrivit legii au datoria sa dea toate informatiile necesare pentru efectuarea executarii. Ei sunt tinuti sa declare intinderea obligatiilor lor fata de debitorul urmarit, eventualele modalitati care le-ar putea afecta, precum si cesiunile de creanta, delegatiile sau sechestrele anterioare, daca este cazul.
(2) De asemenea, la cererea executorului judecatoresc, organele fiscale, institutiile publice, institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate sa ii comunice, de indata, in scris, datele si informatiile necesare realizarii executarii silite, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. La cererea executorului sau a partii interesate, instanta de executare poate lua masurile prevazute la art. 182 alin. (1) pct. 2 lit. f) si la art. 184.
(3) Daca cei sesizati nu dispun de informatiile solicitate sau, dupa caz, refuza sa le dea, Ministerul Public va intreprinde, la cererea executorului judecatoresc, diligentele necesare pentru aflarea informatiilor cerute, in special pentru identificarea entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este actionar ori asociat sau, dupa caz, detine titluri de stat, bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita.
(4) Executorul judecatoresc este obligat sa asigure secretul informatiilor primite, daca legea nu prevede altfel. Aceste informatii nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisa cu desavarsire, sub sanctiunile prevazute de lege, divulgarea lor catre terte persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale.
(5) In vederea obtinerii informatiilor necesare executarii, executorul judecatoresc are acces liber si gratuit la cartea funciara, la registrul comertului si la alte registre publice care contin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmarire silita, daca se face dovada inceperii executarii silite.
(6) Pentru informatiile detinute si acordate de terti, in conditiile prezentului articol, acestia nu pot percepe si nici conditiona transmiterea acestora de plata vreunei sume sau a unei alte prestatii echivalente.

Martorii asistenti Art. 651
(1) In cazurile si in conditiile anume prevazute de lege, prezenta martorilor asistenti este obligatorie la patrunderea intr-o locuinta, in localuri, depozite sau alte incaperi, la cercetarea acestora, precum si la sechestrarea si ridicarea bunurilor debitorului.
(2) La aprecierea executorului judecatoresc sau la cererea partilor, martorii asistenti pot fi invitati si in alte cazuri.
(3) Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de exercitiu deplina care nu sunt interesate de savarsirea actelor de executare si care nu se afla cu participantii la procedura de executare in legatura de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv sau de afinitate pana la gradul al doilea ori de subordonare.
(4) Daca prin lege nu se dispune altfel, numarul martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin 2.

Drepturile si indatoririle martorilor asistenti Art. 652
(1) Martorul asistent, prin semnarea procesului-verbal, atesta faptele la care a asistat.
(2) El este indreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care este invitat si sa faca observatii in legatura cu indeplinirea lor. Observatiile martorului asistent, cand este cazul, vor fi consemnate de catre executorul judecatoresc in proces-verbal.
(3) Inainte de a incepe efectuarea actelor de executare la care urmeaza sa participe, executorul judecatoresc va explica martorilor asistenti drepturile si indatoririle lor.
(4) Pentru serviciul prestat, martorul asistent are dreptul la sumele prevazute la art. 320, care se aplica in mod corespunzator.


Capitolul IV - Efectuarea executarii siliteSectiunea 1 - Sesizarea organului de executareCreanta certa, lichida si exigibila Art. 653
(1) Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila.
(2) Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu.
(3) Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui.
(4) Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.
(5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare, insa ele pot participa, in conditiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a bunurilor apartinand debitorului.

Cererea de executare silita Art. 654
(1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel.
(2) Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.
(3) Cererea de executare silita, in afara mentiunilor prevazute la art. 143, va cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului;
b) bunul sau, dupa caz, felul prestatiei datorate;
c) modalitatea de executare solicitata de creditor.
(4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original si dovada achitarii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum si, daca este cazul, inscrisurile anume prevazute de lege. Daca sunt sesizati mai multi executori judecatoresti, la cererea de executare se va atasa copie legalizata de pe titlul executoriu, mentionandu-se biroul executorului judecatoresc unde a fost depus titlul original.

Inregistrarea cererii de executare Art. 655
(1) De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau, dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.
(2) Incheierea prevazuta de alin. (1) se comunica de indata creditorului. In cazul in care executorul refuza deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazute la alin. (1) la judecatoria in a carei circumscriptie isi are biroul executorul judecatoresc.

Incuviintarea executarii silite Art. 656
(1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de executor pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea prevazuta la art. 655 alin. (1) si dovada taxei de timbru.
(2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in termen de maximum 3 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.
(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor aratate la art. 228 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta, si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu.
(4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege, in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. De asemenea, incuviintarea executarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
(5) In municipiul Bucuresti, incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc sa faca acte de executare pe tot cuprinsul municipiului.
(6) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca: 1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat; 2. titlul nu a fost investit cu formula executorie, daca, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite; 3. titlul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru validitatea actului juridic sau a dreptului pe care il constata; 4. creanta nu este certa, lichida si exigibila; 5. debitorul se bucura de imunitate de executare; 6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita; 7. exista alte impedimente prevazute de lege.
(7) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

Instiintarea debitorului Art. 657
(1) Daca cererea de executare a fost incuviintata, executorul judecatoresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. 656, impreuna cu o copie, certificata de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu si, daca legea nu prevede altfel, o somatie.
(2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii.

Somatia Art. 658
Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia, de indata sau in termenul acordat de lege, cu aratarea ca, in caz contrar, se va proceda la continuarea executarii silite.

Exceptiile de la comunicare Art. 659
Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei: 1. in cazurile prevazute la art. 665; 2. in cazul in care executarea se face in temeiul titlurilor executorii prevazute la art. 627 pct. 2.

Cheltuielile de executare Art. 660
(1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor.
(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 658, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.
(3) Sunt cheltuieli de executare: 1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite; 2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii; 3. onorariul avocatului in faza de executare silita; 4. onorariul expertului si al interpretului; 5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita; 6. cheltuielile de transport; 7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.
(4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin incheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare, pe calea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta. Dispozitiile art. 445 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte cauze, ele vor fi platite de creditor, care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite, inauntrul termenului de prescriptie.
(6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor, cat si pentru executorul judecatoresc.

Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume Art. 661
(1) Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii la desfasurarea, potrivit legii, a executarii silite ori al obtinerii suspendarii executarii silite, depunerea sumelor cu afectatiune speciala, precum si depunerea sau consemnarea sumelor reprezentand veniturile bunurilor urmarite ori pretul rezultat din vanzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank — S.A., Trezoreria Statului sau la orice alta institutie de credit care are in obiectul de activitate operatiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc.
(2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt inscris admis de lege.
(3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor indreptatite sau reprezentantilor acestora numai pe baza dispozitiei executorului judecatoresc ori a instantei de executare, dupa caz.
(4) Dispozitiile art. 1.042 si urmatoarele privitoare la cautiunea judiciara se aplica in mod corespunzator.

Comunicarea actelor de procedura Art. 662
Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poate face de catre executorul judecatoresc fie personal, fie prin intermediul agentului sau procedural. Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi.

Sectiunea 2 - Efectuarea actelor de executare silita

Trecerea la executarea silita Art. 663
In afara de cazul in care legea prevede altfel, executarea silita efectiva nu poate avea loc decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau, in lipsa acesteia, in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat executarea.

Existenta unui termen de plata Art. 664
Cand prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plata, executarea nu se poate face mai inainte de implinirea acelui termen.

Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata Art. 665
(1) Debitorul care beneficiaza de un termen de plata va fi decazut, la cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, daca: 1. debitorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit legii in scopul realizarii executarii silite; 2. debitorul risipeste averea sa; 3. debitorul este in stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta sau, daca prin fapta sa, savarsita cu intentie sau dintr-o culpa grava, a micsorat garantiile date creditorului sau ori nu le-a dat pe cele promise sau, dupa caz, incuviintate; 4. alti creditori fac executari asupra averii lui.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), instanta de executare va hotari de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea partilor, in termen scurt. In situatia in care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut, va fi citat la ultimul sau domiciliu ori sediu.
(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica atunci cand debitor este statul sau o unitate administrativ-teritoriala.

Cazul obligatiilor alternative Art. 666
(1) Cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa, fara sa se arate termenul de alegere, executorul judecatoresc va notifica debitorului sa isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, sub sanctiunea decaderii.
(2) Alegerea prestatiei va fi facuta prin act scris care va fi notificat executorului judecatoresc, iar acesta il va instiinta de indata pe creditor despre alegerea facuta.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), dreptul de alegere trece asupra creditorului. In acest caz, executorul judecatoresc il va soma pe debitor, punandu-i in vedere sa execute prestatia aleasa de creditor.

Executarea prestatiilor reciproce Art. 667
Cand executarea depinde de o contraprestatie, ce rezulta din acelasi titlu executoriu si urmeaza sa fie facuta de creditor in acelasi timp cu prestatia debitorului, executarea va putea fi facuta numai dupa ce creditorul a oferit debitorului propria prestatie sau dupa ce a facut dovada cu inscris ca debitorul a primit-o ori este in intarziere cu primirea ei.

Existenta unei cautiuni Art. 668
Hotararile ce se executa provizoriu cu dare de cautiune nu se vor executa mai inainte de a se depune cautiunea.

Constatarea actelor de executare Art. 669
(1) Daca prin lege nu se prevede altfel, pentru toate actele efectuate in cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese-verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) denumirea si sediul organului de executare;
b) numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal;
c) data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare;
d) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare;
e) numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;
f) locul, data si ora efectuarii actului de executare;
g) masurile luate de executor sau constatarile acestuia; h) consemnarea explicatiilor, opozitiilor si obiectiunilor participantilor la executare; i) alte mentiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare; j) mentionarea, cand este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a impiedicarii de a semna procesul-verbal; k) mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal, precum si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta; l) semnatura executorului, precum si, cand este cazul, a altor persoane interesate in executare sau care asista la efectuarea actului de executare; m) stampila executorului judecatoresc.
(2) Mentiunile de la alin. (1) lit. a)—
g), l) si m) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

Accesul la bunurile debitorului Art. 670
(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu concursul fortei publice.
(2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, depusa odata cu cererea de incuviintare a executarii silite ori pe cale separata, instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin. (1). Instanta se pronunta, de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea tertului care detine bunul, prin incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac.

Identificarea bunurilor urmaribile Art. 671
(1) Executorul judecatoresc are dreptul sa identifice bunurile urmaribile ale debitorului si, la locul unde ele se gasesc, sa indeplineasca asupra lor acte de executare, in prezenta debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se afla in acel loc, iar in lipsa acestora, in prezenta unui agent al fortei publice sau, in cazurile si conditiile prevazute de lege, a 2 martori asistenti.
(2) Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la domiciliul sau la sediul altei persoane decat cel al debitorului se pot face, in lipsa acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare, data potrivit art. 670 alin. (2).

Masurile in cazul opunerii la executare Art. 672
(1) In cazul in care executorul judecatoresc intampina opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, facuta in conditiile art. 649 alin. (2), organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de executare silita, inclusiv prin indepartarea de la locul executarii, la cererea executorului, a debitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Daca opunerea la executare intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala, executorul judecatoresc incheie un proces-verbal, pe care il va trimite de indata parchetului de pe langa instanta de executare. Sesizarea parchetului nu impiedica continuarea executarii silite.

Locul executarii Art. 673
Executarea silita se efectueaza, dupa caz, la locul unde debitorul realizeaza venituri sau la locul unde se gasesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmaririi, daca legea nu dispune altfel.

Timpul in care se efectueaza executarea Art. 674
(1) Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 6,00 si nici dupa ora 20,00.
(2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si nici in zilele nelucratoare, stabilite potrivit legii, in afara de cazul in care se dispune altfel prin chiar hotararea judecatoreasca pusa in executare sau de cazurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de instanta de executare, prin incheiere data in conditiile art. 670 alin. (2).
(3) Cu titlu de exceptie, executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de ora 22,00, iar in zilele urmatoare, in conditiile prevazute la alin. (1).

Executarea in lipsa partilor Art. 675
Actele de executare indeplinite in lipsa partilor, cand prezenta lor nu este expres ceruta de lege, sunt valabile, daca sunt facute cu respectarea dispozitiilor legale.

Sanctiunea Art. 676
Incalcarea dispozitiilor art. 664, 668 si 674 atrage anularea executarii.

Sectiunea 3 - Executarea impotriva mostenitorilorInterzicerea executarii silite Art. 677
(1) Daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecatoresc, nicio executare silita nu poate fi pornita, iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita, ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptata de catre cei chemati la mostenire sau, in lipsa, cat timp nu a fost numit, in conditiile legii, un curator al succesiunii ori, dupa caz, un curator special pentru executare, in conditiile art. 57.
(2) In cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta, in orice mod, de faptul ca debitorul a decedat, acesta este obligat sa solicite de indata camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre inceperea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta, iar in caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori, precum si faptul daca pana la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.
(3) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau, dupa caz, acceptata, creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, dupa caz, notarului public deja sesizat intocmirea inventarului succesiunii sau desemnarea unei persoane in acest scop.

Inceperea executarii contra mostenitorilor Art. 678
(1) Daca debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si se constata ca nu exista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecatoresc, instanta de executare va numi de indata un curator special, pana cand va fi numit, in conditiile legii, curatorul succesiunii, dispozitiile art. 57 aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) In cazul in care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori majori, executarea silita va fi pornita impotriva tuturor, in afara de cazul in care numai unii dintre acestia sunt chemati, de lege ori potrivit vointei defunctului, sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. Daca executarea silita este pornita contra tuturor mostenitorilor, acestia vor fi citati, printr-o instiintare colectiva, facuta la locul deschiderii mostenirii, pe numele acesteia, cu exceptia cazului in care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu in vederea citarii sau un reprezentant al acestora, dupa caz.
(3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie judecatoreasca, executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezentantilor sau a ocrotitorilor legali. Daca insa dupa o luna de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca nu a fost numit reprezentantul sau a ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecatoresc va putea cere instantei de executare numirea unui curator special, pana la numirea lor, dispozitiile art. 57 aplicandu-se in mod corespunzator.

Continuarea executarii contra mostenitorilor Art. 679
Daca la moartea debitorului executarea era inceputa, ea se suspenda si nu va fi reluata impotriva succesibililor acceptanti decat dupa 10 zile de la data cand acestia au fost incunostintati despre continuarea executarii silite, dispozitiile art. 678 aplicandu-se in mod corespunzator.

Sectiunea 4 - Interventia altor creditoriDreptul de interventie Art. 680
(1) Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite pornite de un alt creditor, insa numai in conditiile si limitele prevazute la alin. (2).
(2) Pot interveni in executarea silita: 1. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului; 2. creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia; 3. creditorii care au un drept real de garantie sau, dupa caz, un drept de preferinta asupra bunului urmarit, conservat in conditiile prevazute de lege; 4. creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscrisuri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Termenul de interventie Art. 681
(1) Daca prin lege nu se dispune altfel, interventia poate fi facuta, sub sanctiunea prevazuta la art. 686, pana la termenul stabilit de catre executor pentru valorificarea, in oricare dintre modalitatile prevazute de lege ori convenite de parti, a bunurilor mobile sau imobile urmarite.
(2) Cu toate acestea, creditorii care au un drept real de garantie asupra bunurilor urmarite si care este conservat in conditiile prevazute de lege, creditorii care au creante avand ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene, precum si alti creditori privilegiati care intervin in cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distribuire dupa rangul conferit de dreptul lor de preferinta, chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), daca si-au depus titlurile de creanta in termenul prevazut la art. 858 alin. (2), in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. Dispozitiile art. 855 raman aplicabile.

Procedura Art. 682
(1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea cerintelor prevazute la art. 654, indicandu-se in mod expres daca creanta este certa, lichida si exigibila, precum si daca este garantata sau negarantata, in tot ori in parte, privilegiata sau chirografara, dupa caz. In cazul in care creditorul a cerut sau a obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, se va face mentiune si despre acest lucru, indicandu-se bunurile pentru care s-a cerut luarea acestor masuri.
(2) Cererea se depune la executorul judecatoresc, impreuna cu copii certificate de pe documentele justificative, precum si de pe procesul-verbal de constatare a aplicarii masurii asiguratorii, daca este cazul. In situatia in care se reclama creante banesti rezultate din inscrierile contabile facute in registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege, cererea va fi insotita, sub sanctiunea inadmisibilitatii, de un extras de pe inscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public.
(3) Dupa inregistrarea cererii, executorul judecatoresc o va inainta de indata instantei de executare competente, impreuna cu toate documentele justificative, dispozitiile art. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. Pana la solutionarea cererii de interventie, orice eliberare sau distribuire de sume obtinute din valorificarea bunurilor debitorului se suspenda de drept.
(4) Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu, fara citarea partilor, dispozitiile art. 656 aplicandu-se in mod corespunzator. Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu, instanta va convoca in camera de consiliu, de urgenta si in termen scurt, debitorul si creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoasterea de catre debitor a creantelor, dispunand totodata comunicarea catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele justificative.
(5) La termenul fixat de instanta, debitorul trebuie sa declare daca intelege sa recunoasca, in tot sau in parte, creantele pentru care a avut loc interventia. Daca debitorul nu se infatiseaza, se considera ca recunoaste toate creantele reclamate prin cererile de interventie.
(6) Daca debitorul contesta, in tot sau in parte, creantele reclamate, creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite instantei sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deoparte, daca, in termen de 15 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. (4), acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scopul obtinerii titlului executoriu. Pana la expirarea acestui termen, eliberarea sau distribuirea acestor sume, daca este cazul, se suspenda de drept. In cazul in care a fost introdusa actiunea in justitie, aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva, cu exceptia cazului in care ar fi pretinse de alti creditori in rang util.

Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului Art. 683
(1) Odata cu sesizarea instantei de executare, potrivit art. 682 alin. (3), executorul judecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele justificative creditorului urmaritor, iar dupa solutionarea cererii de interventie, si o copie certificata de pe incheierea de incuviintare a acesteia.
(2) Daca cererea de interventie a fost incuviintata, executorul il va instiinta si pe debitor, dispozitiile art. 657 aplicandu-se in mod corespunzator.

Drepturile creditorului urmaritor Art. 684
(1) In cazul creditorilor chirografari care au intervenit in cursul urmaririi silite si ale caror creante au fost recunoscute de debitor, in tot sau in parte, creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora, printr-o notificare, facuta in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre executorul judecatoresc a copiei certificate a incheierii de incuviintare a cererii de interventie, existenta si a altor bunuri ale debitorului, care pot fi urmarite in mod util, invitandu-i sa ceara extinderea urmaririi si asupra acestor bunuri, daca au titlu executoriu, si sa avanseze, in toate cazurile, cheltuielile necesare pentru extindere.
(2) Daca insa creditorii intervenienti nu solicita extinderea urmaririi si la bunurile indicate de creditorul urmaritor sau, dupa caz, nu avanseaza cheltuielile necesare extinderii, in termen de 10 zile de la data notificarii prevazute la alin. (1), creditorul urmaritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribuirea sumei rezultate din urmarire.
(3) Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alti creditori, in afara de cazul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in frauda drepturilor lor. Ei pot insa contesta, in termenul prevazut de lege, repartizarea creantelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmarire intocmit de catre executor.

Efectele interventiei Art. 685
(1) Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recunoscute de catre debitor, in conditiile prevazute la art. 682, pot sa participe la distribuirea sumei rezultate din urmarire, in limita sumelor reclamate sau, dupa caz, recunoscute, si, daca au titluri executorii, sa participe, in conditiile legii, la urmarirea bunurilor debitorului si sa solicite efectuarea unor acte de executare silita, daca este cazul.
(2) Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate, in tot sau in parte, de catre debitor si care au cerut instantei ca sumele reclamate sa fie puse deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate in conditiile prevazute la art. 682 alin. (6), in afara de cazul in care ar fi pretinse de alti creditori in rang util.

Interventia tardiva Art. 686
Creditorii chirografari care au intervenit dupa expirarea termenului prevazut la art. 681 alin. (1), dar inainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta, in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire, au dreptul sa participe la distribuirea partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor urmaritori, a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in timp util. Dispozitiile art. 682 alin. (4)—
(6) raman aplicabile.

Sectiunea 5 - Perimarea executarii siliteTermenul de perimare Art. 687
(1) In cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni fara sa indeplineasca un act necesar executarii silite, cerut, in scris, de executorul judecatoresc, orice executare se perima de drept, indiferent de obiectul ei.
(2) In caz de suspendare a executarii, termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii. Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata la cererea creditorului.

Constatarea perimarii. Efectele Art. 688
(1) Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor.
(2) Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare, cu exceptia celor care au dus la realizarea, in parte, a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor.

Reinnoirea cererii de executare Art. 689
(1) In caz de perimare a executarii, se va putea face, inauntrul termenului de prescriptie, o noua cerere de executare silita, dispozitiile art. 655 si 656 fiind aplicabile in mod corespunzator.
(2) Dupa incuviintarea executarii silite, executorul va comunica debitorului incheierea instantei, precum si o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce se executa.

Sectiunea 6 - Amanarea, suspendarea si restrangerea executariiAmanarea executarii Art. 690
(1) In afara altor cazuri prevazute de lege, executorul judecatoresc nu poate amana executarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anunturilor si publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca, la termenul stabilit, executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre creditor a obligatiilor prevazute la art. 637 alin. (1).
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), amanarea se dispune de executorul judecatoresc prin incheiere.

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art. 939- 1018 ( Masuri asiguratorii, alte proceduri speciale) Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art. 939- 1018 ( Masuri asiguratorii, alte proceduri speciale) Contacteaza-ne!

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art. 939- 1018 ( Masuri asiguratorii, alte proceduri speciale)


 

Titlul IV - Masurile asiguratorii Capitolul I - Sechestrul asigurator Sectiunea 1 - Dispozitii generale Notiunea Art. 939Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui tert in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani va obtine un titlu executoriu. Conditiile de infiintare ...


vezi mai multe detalii despre "Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art. 939- 1018 ( Masuri asiguratorii, alte proceduri speciale)"

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila .Art.1-91 Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila .Art.1-91 Contacteaza-ne!

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila .Art.1-91


 

Titlul preliminar - Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil Capitolul I - Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Obiectul si scopul Codului de procedura civila Art. 1(1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulile de competenta si de judecare a cauzelor civile, precum ...


vezi mai multe detalii despre "Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila .Art.1-91"

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art 877-902 (Executarea silita directa) Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art 877-902 (Executarea silita directa) Contacteaza-ne!

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art 877-902 (Executarea silita directa)


 

Titlul III - Executarea silita directa Capitolul I - Dispozitii generale Modul de executare Art. 877(1) In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau ...


vezi mai multe detalii despre "Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila. Art 877-902 (Executarea silita directa)"
..

 
Creat de realizare-site-uri.ro